Milí zákazníci, pozastavujeme činnost našeho E-shopu, další objednávky již nelze uskutečnit. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Front s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři.


2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Velikosti, ceny a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Front-moda a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Front-moda (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR


3. Místo plnění
Místem plnění je sklad prodávajícího.


4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Kupujícímu v okamžiku převzetí zboží v souladu s § 53 odst. 7 obč. z. vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy. Může takto učinit bez udání důvodů, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující musí vrátit zboží nepoškozené, čisté, s původní dokumentací a v původním neporušeném obalu, ve stavu (s visačkou) a hodnotě, v jakém zboží převzal. Náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující.


5. Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Front-moda jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou uhrazením hotovosti při předání zboží nebo po připsání požadovaného obnosu na účet (internet banking).

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.


6. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Zboží skladem expedujeme do 48 hodin (pouze v pracovní dny). Dodací doba od učinění objednávky po doručení k Vám domů se v takových případech pohybuje kolem 10 pracovních dní.
7. Dopravní podmínky, poštovné
Zboží bude doručeno na uvedenou doručovací adresu, je-li tato zadána:
Doručení zcela zdarma, platí pro všechny objednávky nad 1500 Kč.
Pokud je částka nižší, je účtováno níže uvedené přepravné a balné ČR:


Osobní odběr na všech našich pobočkách SECOND HAND FRONT- Strakonice, Horažďovice, Plzeň, Brno, Tábor, Písek,České Budějovice
0,-Kč (obchodní balík) – PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1500,-Kč - systém automaticky načítá nulové poštovné a dopravu - není třeba zadávat.

Česká Pošta

108,- Kč bez dobírky
138,- Kč s dobírkou
Vámi objednané zboží bude expedováno na uvedenou adresu nejpozději do 24 hodin (pouze v pracovní dny, počítáno od připsání částky na účet) od přijetí objednávky.

Osobní vyzvednutí zboží - Front s.r.o., nám. Svobody 12, 387 01 Volyně

Informace: +420602145789

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura jako daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.


8. Záruka, servis
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 12 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.


9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..